Artykuły

Upadłość konsumencka - sposób na realne wyjście z długów

Data publikacji: 2015-06-03

Upadłość konsumencka stwarza konsumentom warunki do rozpoczęcia nowej karty bez długów, a tym samym pozwala ograniczyć wykluczenie społeczne. Dłużnicy dzięki takiemu rozwiązaniu mają możliwości ponownie zaistnieć w obrocie gospodarczym.

 

 • Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to instytucja polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, których zobowiązania nie pozwalają na ich samodzielną spłatę.

 

 1. Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to podstawowa przesłanka negatywna do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie może skorzystać z takiego dobrodziejstwa osoba, która np. zawierała umowę kredytu świadomie, wprowadzając w błąd co do swojej sytuacji finansowej (tzw. „lewe” zaświadczenie o zatrudnieniu).  

 1. Czy osoba fizyczna, która popadła w problemy finansowe w trakcie spłacania kredytu z uwagi na utratę pracy bądź istotne pogorszenie uzyskiwanych warunków płacowych, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tak. Nie ma przeszkód, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożył kredytobiorca, który przez pewien okres czasu zgodnie z harmonogramem spłat spłacał swoją wierzytelność, po czym utracił zatrudnienie, które było dla niego pewne bądź zmieniły się na niekorzyść jego warunki płacy.

 1. Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej ma na celu ustalenie wartości majątku dłużnika oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. W planie tym sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie dłużnik musi spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności oraz jaka część zobowiązań dłużnika, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika, konieczność jego utrzymania i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 1. Czy w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli może toczyć się postępowanie egzekucyjne?

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Od tej zasady ustawodawca wprowadził następujące wyjątki – dopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wkroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których dłużnik umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 1. Czy w przypadku braku jakiegokolwiek majątku dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Według nowych przepisów, które weszły w życie 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. W takim przypadku sąd umarza zobowiązania dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja dłużnika w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeżeli zatem dłużnik został całkowicie pozbawiony możliwości zarobkowania na skutek wypadku bądź ciężkiej choroby, to względy humanitarne uzasadniają umorzenie zobowiązań takiej osoby także wtedy, gdy nie będzie ona w stanie zaspokoić wierzycieli nawet w nieznacznym stopniu.

 1. Co zyskam dzięki upadłości konsumenckiej?

 • Dzięki instytucji upadłości konsumenckiej dłużnik uzyskuje możliwość oddłużenia, co oznacza, że mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności dłużnika z kilkoma wyjątkami (patrz wyżej) bez względu na ich wysokość i charakter prawny.
 • Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań dłużnika jest skuteczne również w stosunku pomiędzy dłużnikiem a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem dłużnika.
 • W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, dłużnik jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Oznacza to rozłożenie na raty części długu maksymalnie na okres 3 lat. Cały dług nie jest spłacany w ramach planu, ale jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych i osobistych dłużnika.
 • W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Podobna zasada obowiązuje po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań dłużnika.
 • Zawieszenie postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi.
 • Odsetki zostają naliczane tylko za okres do ogłoszenia upadłości.
 • Jeżeli dłużnik posiadał lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży takiego lokalu wydziela się dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Co ważne od 31 grudnia 2014 roku przepisy pozwalają dłużnikowi na zawarcie stosownego układu z wierzycielami, na mocy którego dłużnik lokal zachowa.
 • Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań dłużnika sąd z urzędu wykreśla go z rejestru dłużników niewypłacalnych. Istnieje także obowiązek usunięcia danych dłużnika na jego wniosek z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.
 • Upadłość konsumencka stwarza konsumentom warunki do rozpoczęcia nowej karty bez długów, a tym samym pozwala ograniczyć wykluczenie społeczne. Dłużnicy dzięki tej instytucji mają możliwości na nowo zaistnieć w obrocie gospodarczym, a w przyszłości będą mogli ponownie korzystać z usług instytucji finansowych, np. banków.

Podsumowanie:

Jak wskazałem w powyższych odpowiedziach instytucja upadłości konsumenckiej w jej obecnym brzmieniu jest bardzo korzystną metodą na rozpoczęcie ,,nowego życia” dla bardzo wielu osób. Konsumenci nie znając tej instytucji próbują na własną rękę starać się pozbyć swoich zobowiązań przez zaciąganie pożyczek w instytucjach prywatnych, których warunki są bardzo niekorzystne. Takie postępowanie często kończy się jeszcze większym zadłużeniem. Jeżeli zatem dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to istnieje realna szansa na pozbycie się długów i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Zaproszenie:

Jeżeli zatem jesteś osobą, która chce przeprowadzić procedurę oddłużania i co za tym idzie – rozpocząć wszystko od nowa, bez długów, to serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie w sposób profesjonalny przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej.

 

 

Powiązane artykuły:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - łatwiejszy dostęp dla byłych przedsiębiorców

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA a postępowanie komornicze

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy