Artykuły

Upadłość konsumencka - łatwiejszy dostęp dla byłych przedsiębiorców

Data publikacji: 2016-08-26

Upadłość konsumencka otwiera ogromne możliwości dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku o upadłość, wychodząc naprzeciw niezwykle istotnym społecznie problemom związanym z nadmiernym zadłużeniem osób fizycznych.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku były przedsiębiorca, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej jakim jest pełne oddłużenie, musiał odczekać okres 1 roku od zaprzestania prowadzenia swojej działalności gospodarczej.


Z dniem 1 stycznia 2016 roku nie ma już takiej konieczności, co oznacza, że przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny może już następnego dnia od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Powyższa zmiana jest więc bardzo korzystna dla dużej liczby osób, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań, a które prowadziły własną działalność gospodarczą. Z drugiej strony należy pamiętać, że ustawodawca nadal nakazuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które stały się niewypłacalne, wypełnienie obowiązku określonego w artykule 21 ust. 1 Prawa upadłościowego, tzn. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie nie później niż 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie bowiem z artykułem 491(4) ust. 2 punkt 3 Prawa upadłościowego – sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z powyższego wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która stanie się niewypłacalna ma ustawowy obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Jeżeli więc taki przedsiębiorca nie złoży w sądzie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, to patrząc na pierwszą część przepisu art. 491(4) ust. 2 punkt 3 Prawa upadłościowego – nie będzie mógł w zasadzie po zaprzestaniu prowadzenia swojej działalności gospodarczej złożyć w sądzie skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego w takim wypadku należy przeczytać przepis art. 491(4) ust. 2 punkt 3 Prawa upadłościowego do końca, gdyż w jego końcowym fragmencie ustawodawca w stosunku do osób, które prowadziły działalność gospodarczą i chcą skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia zobowiązań dzięki upadłości konsumenckiej - wprowadził możliwość ogłoszenia takiej upadłości w stosunku do byłego przedsiębiorcy, który zaniechał ogłoszenia upadłości swojej działalności gospodarczej. Cytując zatem cały przepis art. 491(4) ust. 2 punkt 3 Prawa upadłościowego ,,Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości (konsumenckiejprzyp. Z.S.), jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku (o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – przyp. Z.S.) dłużnik, mając taki obowiązek (nakaz złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą stała się niewypłacalna na mocy art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego – przyp. Z.S.), wbrew przepisom ustawy (no właśnie wskazany art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego – przyp. Z.S.) nie zgłosił w terminie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności – przyp. Z.S.) wniosku o ogłoszenie upadłości – chyba, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, widzimy, że możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla osoby, która prowadziła działalność gospodarczą, a która nie złożyła w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności wniosku o upadłość przedsiębiorcy, jest uzależniona od istnienia względów słuszności lub względów humanitarnych.

Pojęcia ,,względy słuszności” oraz ,,względy humanitarne” są pojęciami, które nie mają swojej własnej definicji. Powszechnie oba te pojęcia określa się jako klauzule generalne, czyli zwroty niedookreślone umożliwiające zastosowanie pewnego stopnia dowolności, dające swobodę decyzyjną i odsyłające do norm pozaprawnych. O tym, czy w danym przypadku dana klauzula generalna może być zastosowana, decydują konkretne, indywidualne okoliczności każdego zdarzenia. Wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej osobie, która prowadziła działalność gospodarczą i nie zgłosiła w terminie określonym w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego wniosku o upadłość przedsiębiorcy, z powołaniem się na klauzule generalne względów słuszności lub względów humanitarnych, pozwala w wielu przypadkach przekonać sąd upadłościowy, że wniosek takiego dłużnika zasługuje na pozytywne rozstrzygnięcie. Gdyby klauzule generalne powołane w art. 491(4) ust. 2 Prawa upadłościowego miały swoją własną definicję, w wielu przypadkach wnioski o upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców, sąd musiałby oddalić. Natomiast dzięki temu, że wspomniane klauzule generalne odnoszą się do każdego dłużnika indywidualne oraz, że każdy element życia dłużnika jest analizowany pod kątem ogólnych klauzul generalnych, które swojej definicji nie posiadają, istnieje dużo większa szansa na ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy.

Podsumowanie:

Po pierwsze należy pamiętać, że nie ma już obowiązku upływu rocznego terminu od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc złożyć wniosek do sądu o upadłość konsumencką. Oznacza to, że można już następnego dnia od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej złożyć taki wniosek w sądzie. Po drugie ustawodawca nakazuje osobie, która prowadzi działalność gospodarczą i znajduje się w stanie niewypłacalności, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w określonym w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego terminie. Jeżeli taki przedsiębiorca nie złoży takiego wniosku to rxcentre24 z art. 4914 ust. 2 punkt 3 Prawa upadłościowego sąd oddali później złożony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże z racji konieczności indywidualnego podejścia do każdej działalności gospodarczej i osoby byłego przedsiębiorcy, ustawodawca przyjął, że można ogłosić upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy mając na względzie indywidualnie oceniane pod konkretny stan faktyczny klauzule generalne – względy słuszności lub względy humanitarne.


 

Powiązane artykuły:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - sposób na realne wyjście z długów

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA a postępowanie komornicze

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy